ترجمة ر

منبع . سه ر بنه وه بان به رزی شانم، تا به لکو ده رچو شه که تی گیانم، سه ر بنه وه بان سینه چو سه نگم، به لکو بزانی ارات دل ته نگم

2023-02-06
    ب فاعل علامة رفعة الألف او الواو
  1. ترجمه حقوقی
  2. س
  3. d͡ʒa
  4. الإنجليزية
  5. معنی‌های translation
  6. ‫همه چیز درباره Google ‏ Google
  7. از دانشنامه‌ی اسلامی